TINJAUAN KESELURUHAN
Laman web ini dikendalikan oleh dressupyourpurse. Di seluruh laman web, istilah "kami", "kami" dan "kami" merujuk kepada dressupyourpurse. dressupyourpurse menawarkan laman web ini, termasuk semua maklumat, alat dan perkhidmatan yang tersedia dari laman web ini kepada anda, pengguna, dengan syarat anda menerima semua terma, syarat, polisi dan notis yang dinyatakan di sini.

Dengan mengunjungi laman web kami dan / atau membeli sesuatu dari kami, anda terlibat dalam "Perkhidmatan" kami dan bersetuju untuk terikat dengan syarat dan ketentuan berikut ("Syarat Perkhidmatan", "Syarat"), termasuk syarat dan syarat tambahan dan polisi dirujuk di sini dan / atau tersedia melalui pautan pautan. Syarat Perkhidmatan ini berlaku untuk semua pengguna situs, termasuk tanpa batasan pengguna yang merupakan penyemak imbas, vendor, pelanggan, pedagang, dan / atau penyumbang kandungan.

Sila baca Syarat Perkhidmatan ini dengan teliti sebelum mengakses atau menggunakan laman web kami. Dengan mengakses atau menggunakan mana-mana bahagian laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan Syarat Perkhidmatan ini. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan semua terma dan syarat perjanjian ini, maka anda tidak boleh mengakses laman web atau menggunakan perkhidmatan apa pun. Sekiranya Syarat Perkhidmatan ini dianggap sebagai tawaran, penerimaan secara jelas terhad kepada Syarat Perkhidmatan ini.

Apa-apa ciri atau alat baru yang ditambahkan ke kedai semasa juga akan tertakluk kepada Syarat Perkhidmatan. Anda boleh menyemak versi Terma Perkhidmatan terkini pada halaman ini pada bila-bila masa. Kami berhak untuk mengemas kini, mengubah atau mengganti mana-mana bahagian dari Syarat Perkhidmatan ini dengan menghantar kemas kini dan / atau perubahan ke laman web kami. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memeriksa halaman ini secara berkala untuk perubahan. Penggunaan atau akses terus ke laman web anda setelah penyampaian sebarang perubahan merupakan penerimaan terhadap perubahan tersebut.

Kedai kami dihoskan di Shopify Inc. Mereka menyediakan platform e-dagang dalam talian yang membolehkan kami menjual produk dan perkhidmatan kami kepada anda.

BAHAGIAN 1 - SYARAT KEDAI ONLINE
Dengan menyetujui Syarat Perkhidmatan ini, anda menyatakan bahawa anda sekurang-kurangnya berumur majoriti di negeri atau wilayah tempat tinggal anda, atau bahawa anda adalah usia majoriti di negeri atau wilayah tempat tinggal anda dan anda telah memberikan persetujuan kepada kami untuk membenarkan mana-mana tanggungan bawah umur anda menggunakan laman web ini.
Anda tidak boleh menggunakan produk kami untuk tujuan yang menyalahi undang-undang atau tidak sah atau anda juga, dalam penggunaan Perkhidmatan, melanggar undang-undang di bidang kuasa anda (termasuk tetapi tidak terbatas pada undang-undang hak cipta).
Anda tidak boleh menyebarkan cacing atau virus atau sebarang kod yang boleh merosakkan.
Pelanggaran atau pelanggaran mana-mana Syarat akan mengakibatkan pemberhentian Perkhidmatan anda dengan segera.

BAHAGIAN 2 - SYARAT UMUM
Kami berhak untuk menolak perkhidmatan kepada sesiapa sahaja dengan alasan apa pun pada bila-bila masa.
Anda memahami bahawa kandungan anda (tidak termasuk maklumat kad kredit), mungkin dipindahkan tanpa disulitkan dan melibatkan (a) penghantaran melalui pelbagai rangkaian; dan (b) perubahan untuk menyesuaikan diri dan menyesuaikan diri dengan keperluan teknikal rangkaian atau peranti penyambung. Maklumat kad kredit selalu disulitkan semasa pemindahan melalui rangkaian.
Anda bersetuju untuk tidak memperbanyak, menggandakan, menyalin, menjual, menjual semula atau mengeksploitasi mana-mana bahagian Perkhidmatan, penggunaan Perkhidmatan, atau akses ke Perkhidmatan atau sebarang kenalan di laman web di mana perkhidmatan ini disediakan, tanpa kebenaran bertulis daripada kami .
Tajuk yang digunakan dalam perjanjian ini disertakan untuk kemudahan sahaja dan tidak akan menghadkan atau mempengaruhi Syarat ini.

BAHAGIAN 3 - KETEPATAN, KELENGKAPAN DAN TEPAT WAKTU MAKLUMAT
Kami tidak bertanggungjawab sekiranya maklumat yang disediakan di laman web ini tidak tepat, lengkap atau terkini. Bahan di laman web ini disediakan untuk maklumat umum sahaja dan tidak boleh diandalkan atau digunakan sebagai asas tunggal untuk membuat keputusan tanpa berunding dengan sumber maklumat utama, lebih tepat, lebih lengkap atau lebih tepat pada masanya. Sebarang bergantung pada bahan di laman web ini adalah risiko anda sendiri.
Laman web ini mungkin mengandungi maklumat sejarah tertentu. Maklumat sejarah, semestinya, tidak terkini dan disediakan untuk rujukan anda sahaja. Kami berhak untuk mengubah kandungan laman web ini pada bila-bila masa, tetapi kami tidak berkewajiban untuk mengemas kini maklumat di laman web kami. Anda bersetuju bahawa adalah tanggungjawab anda untuk memantau perubahan pada laman web kami.

BAHAGIAN 4 - MODIFIKASI KEPADA PERKHIDMATAN DAN HARGA
Harga untuk produk kami boleh berubah tanpa notis.
Kami berhak pada bila-bila masa untuk mengubah atau menghentikan Perkhidmatan (atau mana-mana bahagian atau kandungannya) tanpa pemberitahuan pada bila-bila masa.
Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian, perubahan harga, penggantungan atau penghentian Perkhidmatan.

BAHAGIAN 5 - PRODUK ATAU PERKHIDMATAN (jika berkenaan)
Produk atau perkhidmatan tertentu mungkin tersedia secara eksklusif dalam talian melalui laman web. Produk atau perkhidmatan ini mungkin mempunyai jumlah yang terhad dan hanya boleh dikembalikan atau ditukar mengikut Polisi Pengembalian kami.
Kami telah berusaha sedaya mungkin untuk menampilkan seakurat mungkin warna dan gambar produk kami yang muncul di kedai. Kami tidak dapat menjamin bahawa paparan warna komputer monitor anda akan tepat.
Kami berhak, tetapi tidak berkewajiban, untuk membatasi penjualan produk atau Perkhidmatan kami kepada mana-mana orang, wilayah geografi atau bidang kuasa. Kami mungkin menggunakan hak ini berdasarkan kes demi kes. Kami berhak untuk membatasi jumlah produk atau perkhidmatan yang kami tawarkan. Semua keterangan mengenai produk atau harga produk boleh berubah pada bila-bila masa tanpa notis, mengikut budi bicara kami. Kami berhak untuk menghentikan sebarang produk pada bila-bila masa. Sebarang tawaran untuk produk atau perkhidmatan yang dibuat di laman web ini tidak sah sekiranya dilarang.
Kami tidak menjamin bahawa kualiti produk, perkhidmatan, maklumat, atau bahan lain yang dibeli atau diperoleh oleh anda akan memenuhi jangkaan anda, atau bahawa sebarang kesalahan dalam Perkhidmatan akan diperbetulkan.

BAHAGIAN 6 - KETEPATAN MAKLUMAT PENGENALAN DAN AKAUN
Kami berhak untuk menolak sebarang pesanan yang anda buat dengan kami. Kami mungkin, mengikut budi bicara kami sendiri, menghadkan atau membatalkan kuantiti yang dibeli setiap orang, setiap isi rumah atau setiap pesanan. Sekatan ini mungkin termasuk pesanan yang dibuat oleh atau di bawah akaun pelanggan yang sama, kad kredit yang sama, dan / atau pesanan yang menggunakan alamat pengebilan dan / atau penghantaran yang sama. Sekiranya kami membuat perubahan atau membatalkan pesanan, kami mungkin berusaha untuk memberitahu Anda dengan menghubungi alamat e-mel dan / atau penagihan / nombor telefon yang diberikan pada saat pesanan dibuat. Kami berhak untuk membatasi atau melarang pesanan yang, menurut pertimbangan kami, nampaknya dilakukan oleh peniaga, penjual semula atau pengedar.

Anda bersetuju untuk memberikan maklumat pembelian dan akaun terkini, lengkap dan tepat untuk semua pembelian yang dilakukan di kedai kami. Anda bersetuju untuk segera mengemas kini akaun dan maklumat lain, termasuk alamat e-mel dan nombor kad kredit serta tarikh luput, supaya kami dapat menyelesaikan transaksi anda dan menghubungi anda mengikut keperluan.

Untuk lebih terperinci, sila semak Dasar Pemulangan kami.

BAHAGIAN 7 - ALAT PILIHAN
Kami mungkin memberi anda akses kepada alat pihak ketiga di mana kami tidak memantau atau mempunyai kawalan atau input.
Anda mengakui dan bersetuju bahawa kami memberikan akses kepada alat seperti "apa adanya" dan "sebagaimana tersedia" tanpa jaminan, pernyataan atau syarat apa pun dan tanpa sokongan. Kami tidak akan bertanggungjawab kerana timbul atau berkaitan dengan penggunaan alat pihak ketiga pilihan anda.
Sebarang penggunaan alat pilihan yang anda tawarkan melalui laman web adalah sepenuhnya atas risiko dan budi bicara anda sendiri dan anda harus memastikan bahawa anda sudah biasa dan menyetujui syarat-syarat alat yang disediakan oleh penyedia pihak ketiga yang berkenaan.
Kami juga mungkin, di masa depan, menawarkan perkhidmatan dan / atau ciri baru melalui laman web (termasuk, pelepasan alat dan sumber baru). Ciri dan / atau perkhidmatan baru tersebut juga akan tertakluk kepada Syarat Perkhidmatan ini.

BAHAGIAN 8 - PAKAIAN PIHAK KETIGA
Kandungan, produk dan perkhidmatan tertentu yang tersedia melalui Perkhidmatan kami mungkin merangkumi bahan dari pihak ketiga.
Pautan pihak ketiga di laman web ini boleh mengarahkan anda ke laman web pihak ketiga yang tidak berafiliasi dengan kami. Kami tidak bertanggungjawab untuk memeriksa atau menilai kandungan atau ketepatan dan kami tidak menjamin dan tidak akan bertanggungjawab dan bertanggungjawab terhadap bahan atau laman web pihak ketiga, atau untuk bahan, produk, atau perkhidmatan pihak ketiga yang lain.
Kami tidak bertanggung jawab atas sebarang kerosakan atau kerosakan yang berkaitan dengan pembelian atau penggunaan barang, perkhidmatan, sumber, kandungan, atau transaksi lain yang dilakukan berkaitan dengan laman web pihak ketiga mana pun. Sila teliti dasar dan amalan pihak ketiga dengan teliti dan pastikan anda memahaminya sebelum anda melakukan sebarang transaksi. Aduan, tuntutan, kebimbangan, atau pertanyaan mengenai produk pihak ketiga harus ditujukan kepada pihak ketiga.

BAHAGIAN 9 - KOMEN PENGGUNA, MAKLUM BALAS DAN PENGHANTARAN LAIN
Sekiranya, atas permintaan kami, anda menghantar kiriman tertentu (misalnya penyertaan peraduan) atau tanpa permintaan dari kami, anda menghantar idea, cadangan, cadangan, rancangan, atau bahan lain yang kreatif, sama ada dalam talian, melalui e-mel, melalui pos, atau sebaliknya (secara kolektif, 'komen'), anda bersetuju bahawa kami boleh, pada bila-bila masa, tanpa sekatan, mengedit, menyalin, menerbitkan, menyebarkan, menterjemahkan dan sebaliknya menggunakan sebarang media apa pun komen yang anda kirimkan kepada kami. Kami dan tidak akan berkewajiban (1) untuk menyimpan sebarang komen dengan yakin; (2) untuk membayar pampasan bagi sebarang komen; atau (3) untuk menjawab sebarang komen.
Kami mungkin, tetapi tidak berkewajiban, memantau, mengedit atau membuang kandungan yang kami tentukan mengikut budi bicara kami adalah menyalahi undang-undang, menyinggung perasaan, mengancam, memfitnah, memfitnah, pornografi, cabul atau tidak menyenangkan atau melanggar harta intelek mana-mana pihak atau Syarat Perkhidmatan ini .
Anda bersetuju bahawa komen anda tidak akan melanggar hak pihak ketiga mana pun, termasuk hak cipta, tanda dagang, privasi, keperibadian atau hak peribadi atau hak milik lain. Anda selanjutnya bersetuju bahawa komen anda tidak akan mengandungi bahan yang memfitnah atau melanggar undang-undang, kasar atau kasar, atau mengandungi virus komputer atau perisian hasad lain yang boleh mempengaruhi operasi Perkhidmatan atau laman web yang berkaitan. Anda tidak boleh menggunakan alamat e-mel palsu, berpura-pura menjadi orang lain selain diri anda, atau menyesatkan kami atau pihak ketiga mengenai asal usul komen. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk setiap komen yang anda buat dan ketepatannya. Kami tidak bertanggungjawab dan tidak bertanggungjawab terhadap sebarang komen yang anda sampaikan atau pihak ketiga.

SEKSYEN 10 - MAKLUMAT PERIBADI
Penyerahan maklumat peribadi anda melalui kedai diatur oleh Dasar Privasi kami. Untuk melihat Dasar Privasi kami.

BAHAGIAN 11 - KESILAPAN, KESALAHAN DAN KESALAHAN
Kadang-kadang mungkin terdapat maklumat di laman web kami atau dalam Perkhidmatan yang mengandungi kesalahan tipografi, ketidaktepatan atau peninggalan yang mungkin berkaitan dengan keterangan produk, harga, promosi, tawaran, caj penghantaran produk, waktu transit dan ketersediaan. Kami berhak untuk memperbaiki kesilapan, ketidaktepatan atau peninggalan, dan untuk mengubah atau mengemas kini maklumat atau membatalkan pesanan jika ada maklumat dalam Perkhidmatan atau di laman web yang berkaitan tidak tepat pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (termasuk setelah anda menyerahkan pesanan anda) .
Kami tidak berkewajiban untuk mengemas kini, mengubah atau memperjelas maklumat dalam Layanan atau di laman web apa pun yang berkaitan, termasuk tanpa batasan, informasi harga, kecuali sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang. Tidak ada tarikh kemas kini atau penyegaran yang ditentukan yang berlaku dalam Perkhidmatan atau di laman web yang berkaitan, harus diambil untuk menunjukkan bahawa semua maklumat dalam Perkhidmatan atau di laman web yang berkaitan telah diubah atau dikemas kini.

BAHAGIAN 12 - KEGUNAAN LARANGAN
Sebagai tambahan kepada larangan lain sebagaimana dinyatakan dalam Syarat Layanan, Anda dilarang menggunakan situs atau kontennya: (a) untuk tujuan yang tidak sah; (b) untuk meminta orang lain untuk melakukan atau mengambil bahagian dalam tindakan yang menyalahi undang-undang; (c) untuk melanggar peraturan, peraturan, undang-undang, atau peraturan setempat internasional, persekutuan, provinsi atau negeri; (d) melanggar atau melanggar hak harta intelek kita atau hak harta intelek orang lain; (e) untuk melecehkan, menyalahgunakan, menghina, memudaratkan, memfitnah, memfitnah, meremehkan, mengintimidasi, atau mendiskriminasi berdasarkan jantina, orientasi seksual, agama, etnik, bangsa, usia, asal negara, atau kecacatan; (f) mengemukakan maklumat palsu atau mengelirukan; (g) untuk memuat naik atau menyebarkan virus atau jenis kod jahat lain yang akan atau mungkin digunakan dengan cara apa pun yang akan mempengaruhi fungsi atau operasi Perkhidmatan atau laman web yang berkaitan, laman web lain, atau Internet; (h) untuk mengumpulkan atau mengesan maklumat peribadi orang lain; (i) untuk spam, phish, pharm, dalih, labah-labah, merangkak, atau mengikis; (j) untuk tujuan lucah atau tidak bermoral; atau (k) untuk mengganggu atau mengelakkan ciri keselamatan Perkhidmatan atau laman web yang berkaitan, laman web lain, atau Internet. Kami berhak untuk menghentikan penggunaan Perkhidmatan oleh anda atau laman web yang berkaitan kerana melanggar penggunaan yang dilarang.

SEKSYEN 13 - PENAFIAN JAMINAN; PEMBATASAN TANGGUNGJAWAB
Kami tidak menjamin, menyatakan atau menjamin bahawa penggunaan perkhidmatan kami oleh anda tidak akan terganggu, tepat pada masanya, selamat atau bebas dari kesilapan.
Kami tidak menjamin bahawa hasil yang mungkin diperoleh dari penggunaan perkhidmatan tersebut akan tepat atau boleh dipercayai.
Anda bersetuju bahawa dari semasa ke semasa kami mungkin membuang perkhidmatan untuk jangka masa yang tidak tentu atau membatalkan perkhidmatan tersebut pada bila-bila masa, tanpa pemberitahuan kepada anda.
Anda dengan tegas bersetuju bahawa penggunaan atau ketidakmampuan anda untuk menggunakan perkhidmatan ini adalah risiko anda sendiri. Perkhidmatan dan semua produk dan perkhidmatan yang disampaikan kepada anda melalui perkhidmatan tersebut (kecuali yang dinyatakan dengan jelas oleh kami) disediakan 'apa adanya' dan 'sebagaimana tersedia' untuk kegunaan anda, tanpa perwakilan, jaminan atau syarat apa pun, sama ada secara tersurat atau tersirat, termasuk semua jaminan tersirat atau syarat kebolehdagangan, kualiti jual beli, kesesuaian untuk tujuan tertentu, ketahanan, hakmilik, dan bukan pelanggaran.
Dalam kes apa pun, dressupyourpurse, pengarah, pegawai, pekerja, sekutu, ejen, kontraktor, pekerja magang, pembekal, penyedia perkhidmatan atau pemberi lesen kami tidak bertanggungjawab atas sebarang kecederaan, kehilangan, tuntutan, atau apa-apa kerugian, tuntutan, atau apa-apa langsung, tidak langsung, sampingan, hukuman, khas, atau ganti rugi akibat dari apa jua jenis, termasuk, tanpa batasan kehilangan keuntungan, kehilangan hasil, kehilangan simpanan, kehilangan data, kos penggantian, atau kerosakan serupa, sama ada berdasarkan kontrak, siksaan (termasuk kecuaian), tanggungjawab tegas atau sebaliknya, yang timbul daripada anda penggunaan mana-mana perkhidmatan atau produk yang diperoleh menggunakan perkhidmatan, atau untuk tuntutan lain yang berkaitan dengan cara penggunaan perkhidmatan atau produk anda, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kesilapan atau peninggalan dalam kandungan apa pun, atau kehilangan atau kerosakan dalam bentuk apa pun akibat penggunaan perkhidmatan atau kandungan (atau produk) yang disiarkan, dihantar, atau disediakan melalui perkhidmatan, walaupun diberitahu kemungkinannya. Kerana beberapa negeri atau bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian atau pembatasan tanggungjawab untuk kerosakan akibat atau akibat, di negeri atau bidang kuasa tersebut, tanggungjawab kami akan dihadkan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.

SEKSYEN 14 - INDEMNIFIKASI
Anda bersetuju untuk mengganti rugi, mempertahankan dan memegang pakaian yang tidak berbahaya dan ibu bapa, anak syarikat, sekutu, rakan kongsi, pegawai, pengarah, ejen, kontraktor, pemberi lesen, penyedia perkhidmatan, subkontraktor, pembekal, pekerja dan pekerja, tidak berbahaya dari sebarang tuntutan atau permintaan, termasuk yang munasabah yuran pengacara, yang dibuat oleh pihak ketiga mana-mana disebabkan atau timbul daripada pelanggaran anda terhadap Syarat Perkhidmatan ini atau dokumen yang disertakan oleh mereka sebagai rujukan, atau pelanggaran undang-undang atau hak pihak ketiga oleh anda.

SEKSYEN 15 - KEBERSIHAN
Sekiranya terdapat ketentuan dalam Syarat Perkhidmatan ini yang dianggap melanggar undang-undang, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, peruntukan tersebut tetap dapat dilaksanakan seluas-luasnya yang diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, dan bahagian yang tidak dapat dilaksanakan akan dianggap terputus dari Syarat ini Servis, penentuan tersebut tidak akan mempengaruhi kesahan dan keberkesanan ketentuan lain yang masih ada.

SEKSYEN 16 - PENAMATAN
Kewajipan dan liabiliti pihak-pihak yang berlaku sebelum tarikh penamatan akan berlaku setelah penamatan perjanjian ini untuk semua tujuan.
Syarat Perkhidmatan ini berkuat kuasa melainkan dan sehingga ditamatkan oleh anda atau kami. Anda boleh menghentikan Syarat Perkhidmatan ini kapan saja dengan memberitahu kami bahawa anda tidak lagi ingin menggunakan Perkhidmatan kami, atau apabila anda berhenti menggunakan laman web kami.
Sekiranya dalam pertimbangan kami, anda gagal, atau kami mengesyaki bahawa anda telah gagal, untuk mematuhi mana-mana terma atau peruntukan Syarat Perkhidmatan ini, kami juga boleh menamatkan perjanjian ini pada bila-bila masa tanpa notis dan anda akan tetap bertanggungjawab atas semua jumlah yang perlu dibayar hingga dan termasuk tarikh penamatan; dan / atau dengan sewajarnya boleh menolak anda mengakses Perkhidmatan kami (atau mana-mana bahagiannya).

SEKSYEN 17 - SELURUH PERJANJIAN
Kegagalan kita untuk melaksanakan atau menguatkuasakan hak atau ketentuan Syarat Perkhidmatan ini tidak akan menjadi pengabaian hak atau peruntukan tersebut.
Syarat Perkhidmatan ini dan sebarang polisi atau peraturan operasi yang diposkan oleh kami di laman web ini atau berkenaan dengan Perkhidmatan ini merupakan keseluruhan perjanjian dan persefahaman antara anda dan kami dan mengatur penggunaan Perkhidmatan oleh anda, menggantikan sebarang perjanjian, komunikasi dan cadangan sebelumnya atau sezaman , sama ada secara lisan atau bertulis, antara anda dan kami (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, mana-mana versi Terma Perkhidmatan sebelumnya).
Segala kekaburan dalam penafsiran Terma Perkhidmatan ini tidak akan ditafsirkan terhadap pihak penggubal.

SEKSYEN 18 - UNDANG-UNDANG KERAJAAN
Syarat-syarat Perkhidmatan ini dan setiap perjanjian terpisah di mana kami memberikan anda Perkhidmatan akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Arab Saudi.

SEKSYEN 19 - PERUBAHAN TERMA PERKHIDMATAN
Anda boleh menyemak versi Terma Perkhidmatan terkini pada bila-bila masa di halaman ini.
Kami berhak, mengikut budi bicara kami sendiri, untuk mengemas kini, mengubah atau mengganti mana-mana bahagian dari Syarat Perkhidmatan ini dengan menghantar kemas kini dan perubahan ke laman web kami. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memeriksa laman web kami secara berkala untuk perubahan. Penggunaan atau akses berterusan ke laman web kami atau Perkhidmatan berikutan penyampaian sebarang perubahan pada Syarat Perkhidmatan ini merupakan penerimaan terhadap perubahan tersebut.

SEKSYEN 20 - MAKLUMAT HUBUNGI